Obec Kamenný Most
Kamenný Most

Dobrovoľný Hasičský Zbor

Zloženie výboru DHZ obce Kamenný Most 2016-2021

Funkcia Meno Priezvisko
Predseda DHZ Dobsonyová Angelika
Podpredseda-veliteľ Farkas Jozef
Tajomník Járek Robert
Pokladník Farkasová Mária
Strojník

Zalaba Robert, Fiala Ján,

Mátyás Kristián, Kotra Štefan

Referent mládeže Tóth Kurucz András
Referent prevencie Trenka Ľudovit
Revízor Dávidová Sylvia

Povinnosti funkcionárov DHZ Kamenný Most

Predseda: /Dobsonyová /
Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných O-ÚV DPO alebo inými občianskymi združeniami v obci.

Zodpovedá:

 • za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
 • za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,
 • za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
 • za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
 • za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
 • za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
 • spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ O-ÚV DPO, orgánom obce a pod.,
 • za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda – veliteľ, príp. iný poverený člen výboru DHZ.

Podpredseda - veliteľ: /Farkas /

 • riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje okresnej /obvodovej/ súťaže DHZ,
 • zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
 • kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
 • zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a O-ÚV DPO,
 • kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
 • organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
 • vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
 • absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
 • predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
 • spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.

Referent prevencie - preventivár: /Trenka/

 • je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
 • rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
 • spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
 • podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,
 • vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
 • absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

Tajomník: /Járek/

 •  je štatutárnym zástupcom DHZ,
 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ
 • podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na O-ÚV DPO,
 • píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní O-ÚV DPO,
 • vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.

Pokladník: /Farkasová/

 • Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:
 • správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
 • vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,
 • zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,
 • vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,
 • prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,
 • predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,
 • prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,
 • hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,
 • za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

Referent mládeže: /Tóth Kurucz/

 • v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,
 • venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,
 • pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,
 • za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,
 • získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

Strojník: /Zalaba, Fiala,Mátyás, Kotra/

Pri menšom počte členov výboru DHZ môže byť táto funkcia spojená s funkciou materiálno-technického referenta.

Je zodpovedný:

 • za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
 • absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,
 • za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,
 • spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby aj tieto funkcie.

123. výročie DHZ

Dňa 2. septembra navštívil obec Kamenný Most podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, aby miestnemu Dobrovoľnému hasičskému zboru (DHZ) odovzdal nový hasičský automobil. Organizácia, ktorá bola založená ešte v roku 1892, dostala k 123. narodeninám vozidlo zn. IVECO CAS 15 s plným vybavením v hodnote 117 000 eur. Vozidlo je použiteľné pri požiaroch ale aj pri povodniach. Na odovzdávacom ceremoniáli sa zúčastnili vzácni hostia: poslanci NR SR Béla Bugár, Tibor Bastrnák, Péter Vörös, ďalej Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR, Pavol Nereča – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, František Jankovský – riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch, Ladislav Búcsi – riaditeľ Okresného výboru DPO v Nových Zámkoch a Helena Bohátová – prednostka Okresného úradu Nové Zámky, poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po príchode ministra vnútra Peter Piroš, veliteľ DHZ v Kamennom Moste podal ministrovi hlásenie o príprave hasičskej jednotky k prevzatiu vozidla. Následne sa ujala slova starostka obce Katarína Heiszlerová. Privítala pána ministra s delegáciou na pôde obce a zároveň sa mu poďakovala, že vyhoveli ich žiadosti a pridelili obci nové hasičské vozidlo. Po slávnostnom príhovore starostky sa prítomným prihovoril Robert Kaliňák ako aj Béla Bugár.

Na záver príhovoru minister vnútra odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi miestnemu DHZ. Po oficiálnej časti nasledovalo postriekanie nového auta šampaňským. Po slávnostnom odovzdaní vozidla prišli na rad neformálne rozhovory s miestnymi obyvateľmi a fotografovanie s ministrom pri novom aute.

Július Juhász

Kompletnú fotodokumentáciu môžete pozrieť v galérii kliknutím sem.

Zdroj: Štúrovo a okolie

Dátum vloženia: 3. 12. 2020 21:23
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 12. 2020 15:28
Autor:

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

 • IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 16 °C 12 °C
pondelok 25. 9. polojasno 25/12 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 28/16 °C
streda 27. 9. jasná obloha 27/16 °C

Sociálne siete

 • 1 271Prvá písomná zmienka
 • 1 059Počet obyvateľov
 • 114 m. n. m.Nadmor. výška
 • 2 034 haKatastrální výmera (ha)