Obec Kamenný Most
Kamenný Most

Správne poplatky

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu (splnomocnenie, čestné vyhlásenie a iné), na ktorej sa má podpis overiť
 • preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas

Správny poplatok za overenie 1 podpisu: 2,00 € (hotovosť) 

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
 • fotokópia osvedčovanej listiny

Správny poplatok za každú, aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 € (hotovosť)

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie
 • uhradiť správny poplatok 5,00 € (v zmysle položky 8 zákona 145/1995 o správnych poplatkoch)

Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

Prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt

K vybaveniu potrebujete:

 • Vypísať tlačivá vydané pracovníčkou evidencie
 • platný doklad totožnosti
 • list vlastníctva nehnuteľnosti, ak prihlasujúci sa klient je vlastníkom nehnuteľnosti
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak prihlasujúci sa klient nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa                                                                               chce prihlásiť

Zrušenie trvalého pobytu_na základe žiadosti

K vybaveniu potrebujete:

 • žiadosť o zrušenie trvalého pobytu 
 • platný doklad totožnosti

Zrušenie trvalého pobytu_na základe návrhu vlastníka nehnuteľnosti

K vybaveniu potrebujete:

 • návrh o zrušenie trvalého pobytu
 • platný doklad totožnosti
 • list vlastníctva
   
 • oznámenie bude 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného (súpisného a orientačného) čísla

Obec Kamenný Most v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

k určeniu súpisného čísla:

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla / k vydaniu takéhoto Rozhodnutia je potrebné vypísať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (vzor nájdete v sekcii „tlačivá“)

k zrušeniu súpisného  čísla:

Rozhodnutie o zrušení súpisného  čísla  / k vydaniu tohto Rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (vzor nájdete v sekcii „tlačivá“).  

Potrebné:
Ø   Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo / tlačivo)
Ø   Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou /právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby 
Ø  Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) 
Ø  Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/
Ø zameranie adresného bodu (na geometrickom pláne)

Lehota na vybavenie :  30 dní

Evidencia SHR (samostatne hospodáriacich roľníkov)

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. 

Obec Kamenný Most registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva

poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.

K vybaveniu potrebujete:

 • list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať 
 • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných                                                                   predpisov vyžaduje  (stanovisko Regionálnej veterinárnej správy) 
 • občiansky preukaz
 • vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

Poplatok:

6,50 € pri vydaní osvedčenia

1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie:

30 dní

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

Zrušenie osvedčenia o zápise SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii Obce  Kamenný Most a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete:

 • originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR."

Lehota na vybavenie:  30 dní

Legislatíva: Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Rybársky lístok

K vybaveniu potrebujete:

 • Platný preukaz totožnosti
 • Povolenie na rybolov

Poplatky za rybárske lístky (v zmysle položky 38 zákona 145/1995 o správnych poplatkoch): 

 • Ročný           7,00 € / pre občanov do 15 rokov zdarma
 • Trojročný   17,00 € / pre občanov do 15 rokov zdarma
 • Mesačný       3,-  €  / pre občanov do 15 rokov zdarma
 • Týždenný     1,50 €  / pre občanov do 15 rokov zdarma

 

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

 • IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
slabý dážď 26 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 15/6 °C
streda 17. 4. slabý dážď 13/5 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C

Sociálne siete

 • 1 271Prvá písomná zmienka
 • 1 059Počet obyvateľov
 • 114 m. n. m.Nadmor. výška
 • 2 034 haKatastrální výmera (ha)