SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA STAVEBNEJ AGENDY A ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

so sídlo ul. Sv. Štefana 79, 

943 01 Štúrovo

Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka

tel. kontakt: 0905 542 932

 

Úradné hodiny:

Pondelok:                    08.00     -     12.00 hod.

                                   13.00     -     15.30 hod.

Utorok :                       13.00     -     15.30 hod.

Streda:                        nestránkový deň

Štvrtok:                       nestránkový deň

Piatok:                        08.00     -     12.00 hod.

 

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov

IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

ako Varibalný symbol používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

 

Rozsah kompetencií:

 

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade

so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.

- povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

 

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:

súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade

so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,

- rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov,

- vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.