Úradná tabuľa

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE.doc  k 31.12.218

 

Zverejnenie zámeru predaja nehn. maj.pdf

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s VJM Kamenný Most.pdf

 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.
 

verejná vyhláška Perynai P.pdf 7.1.2019

Rozhodnutie FO 0135ST - optická infraštruktúra.pdf

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra.pdf 12.4.2018

Návrh VZN prenájme hrobového miesta prevádzkový poriadok pohrebísk.pdf

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra.pdf

Verejná vyhláška-Daňový úrad.pdf

zverejnenie zámeru Peter K..pdf

zverejnenie zámeru J.B. a A.U..pdf

Oznámenie PK - OpenDocument Text.pdf

Oznámenie o zámere priameho penájmu obecného bytu.pdf

Kúpna zmluva zo dňa 11.7.2017.pdf
 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku MCS.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľn. majetku SP.pdf