VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA A UZNESENIA  

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA                                                                                                                                   

 č.VZN        Schválené dňa                                                  Dokument                                       
Dodatok č. 1 18.2.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 6-2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Dodatok č. 2 29.10.2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenný Most.pdf
VZN č. 2/2019 29.10.2019 VZN o polatku za kománlne odpady a drobné stavebné odpady č. 2 zo dňa 29.10.2019.pdf
VZN č. 1/2019 29.10.2019  VZN č. 1-2019 o zuršení VZN č. 9-2015 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií.pdf
Dodatok č. 1 20.6.2019 Doatok č. 1 k VZN č. 3-2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf
Dodatok č. 1 25.4.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 14-2015 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Dodatok č. 1 22.1.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnimi odpadmi.pdf
1/2018 25. 4. 2018 VZN č.1 2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Kamenný Most.pdf
1/2017 13.6.2017 VZN č. 1-2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
4/2016 15.11.2016 VZN č. 4-2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
3/2016    15.11.2016 VZN č. 3-2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf
2/2016 17.10.2016 VZN č 2_2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
Príloha č 1 k  VZN .pdf
Príloha č 2 k VZN zasady fond pdf
Príloha č 3 k VZN výska nájmu 2016.pdf
1/2016 8.6.2016 MX-2310U_20160627_102905 VZN č. 1-2016.pdf o nakladaní s KO
16/2015 1.12.2015 VZN o miestach určených na umiestň. vol. plagátov.pdf
15/2015 1.12.2015 VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
14/2015 1.12.2015 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
13/2015 1.12.2015 VZN o dani za psa.pdf
12/2015 1.12.2015 VZN o dani z nehnuteľností.pdf
11/2015 1.12.2015 VZN o polatku za KO.pdf
10/2015 11.6.2015 VZN č. 10-2015 o podm predaja na trhových miestach.doc
9/2015 11.6.2015    VZN č. 9 -2015 o miest. kom.doc
Dodatok č. 1 11.6.2015 Dodatok č. 1.doc
8/2015 03.03.2015 VZN . 8-2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.pdf
7/2015 03.03.2015 VZN . 7-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
6/2015 03.03.2015 VZN . 6-2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.pdf
5/2015 03.03.2015 VZN . 5-2015 o o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf
4/2015 03.03.2015 VZN . 4-2015 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám.pdf
3/2015 03.03.2015 VZN . 3-2015 obce Kamenný Most o miestnom referende.pdf
2/2015 03.03.2015 VZN . 2 o podmienkach držania psov na území obce Kamenný Most.pdf
1/2015 03.03.2015 VZN . 1-2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.pdf
3/2013 20.11.2013 VZN KO na rok 2014.doc
4/2012 29.11.2012 VZN 2013 - Dane.doc

 

UZNESENIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA                                                                                                                       

     
     č. uzn.       Zo dňa                           Dokument              
14/2020 23.10.2020 Zbierka uznesení zo 14. zas. OZ, zo dňa 23.10.2020.pdf
13/2020 9.9.2020 Zbierka uznesení z 13. zas. OZ, zo dňa 9.9.2020.pdf
12/2020 22.6.2020 Zbierka uznesení z 12. zas.OZ, zo dňa 22.6.2020.pdf
11/2020 15.4.2020 Zb ierka uznesení z 11. zasadnutia OZ zo dňa 15.4.2020.pdf
10/2020 18.2.2020 Zbierka uznesení z 10. zas. OZ zo dňa 18.2.2020.pdf
9/2020 20.1.2020 Zbierka uznesení zo 9 zas. OZ, zo dňa 20.1.2020..pdf
8/2019 26.11.2019 Zbierka uznesení z 8. zas. OZ, zo dňa 26.11.2019.pdf
7/2019 29.10.2019 Zbierka uznesení zo 7. zas. OZ, 29.10.2019.pdf
6/2019 16.9.2019 Zbierka uznesení zo 6. zas. OZ, 16.9.2019.pdf
5/2019 20.6.2019 Zbierka uznesení z 5. zas. OZ, dňa 20.6.2019.pdf
4/2019 25.4.2019 Zbierka uznesení zo 4. zas. OZ 25.4.2019.pdf
3/2019 19.3.2019 Zbierka uznesení z 3. zas. OZ 19.3.2019.pdf
2/2019 22.1.2019 Zbierka uznesení z 2. zas. OZ dňa 22.1.2019.pdf
  18.11.2018 uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia.pdf
33/2018 7.11.2018 zbierka uznesení z 33. zas. 7.11.2018.pdf
32/2018 15.10.2018 zbierka uznesení z 32. zas. OZ, zo dňa 15.10.2018.pdf
31/2018 15.8.2018 Zbierka uznesení z 31. zas. OZ, zo dňa 15.8.2018.pdf
30/2018 21.6.2018 Zbierka uznesení z 30. zas. OZ, zo dňa 21.6.2018.pdf
29/2018 25.4.2018 Zbierka uznesení z 29. zas. OZ, zo dňa 25.4.2018.pdf
28/2018 14.3.2018 Zbierka uznesení z 28. zas. OZ, dňa 14.3.2018.pdf
27/2018 1.2.2018 Zbierka uznesení z 27. zasadnutia OZ, zo dňa 1.2.2018.pdf
26/2017 12.12.2017 Zbierka uznesení z 26. zasadnutia OZ, zo dňa 12.12.2017.pdf
25/2017 23.11.2017 Zbierka uznesení z 25. zasadnutia OZ, zo dňa 23.11.2017.pdf
24/2017 17.10.2017 Uznesenie z 24. zasadnutie.pdf
23/2017 5.9.2017 uznesenie z 23. zasadnutie.pdf
22/2017 13.6.2017  Zbierka uznesení z 22. zas. OZ - 13.6.2017.pdf
21/2017 27.4.2017 Zbierka uznesení z 21. zasadnutia OZ.pdf
20/2017 7.3.2017 Zbierka uznesení z 20. zas. OZ dňa 7.3.2017.pdf
19/2017 18.1.2017 Zbierka uznesení z 19. zas. OZ dňa 18.1.2017.pdf
18/2016 12.12.2016 Zbierka uznesení z 18. zas. OZ dňa 12.12.2016.pdf
17/2016 15.11.2016 Zbierka uznesení zo 17. zas. OZ dňa 15.11.2016.pdf
16/2016 17.10.2016 Zbierka uznesení uo 16. zas. OZ dňa 17.10.2016
15/2016 26.8.2016 Zbierka uznesení z 15. zas. OZ zo dňa 26.8.2016.pdf
14/2016 1.7.2016 Zbierka uznesení zo 14. OZ.pdf
13/2016 8.6.2016 Zbierka uznesení z 13. OZ.pdf
  16.5.2016 Zbierka uznesení z mimoriadneho OZ.pdf
  21.4.2016 zverejnenie zámeru CsM.pdf
  21.4.2016 zámer predaja NS.pdf
12/2016 18.4.2016 Zbierka uznesení z 12. zas. OZ.pdf
11/2016 8.3.2016 Zbierka uznesení z 11. zas. OZ.pdf
10/2015    19.12.2015 Zbierka uznesení z 10. zas. OZ.pdf
9/2015 1.12.2015 zbierka uznesení z 9. zas. OZ.pdf
8/2015 28.10.2015 zbierka uznesení z 8. zas. zo dňa 28.10.2015.pdf
7/2015 21.9.2015 Zbierka uznesení zo 7. zas. 21.9.2015.pdf
6/2015 24.7.2015 Zbierka uznesení zo 6. zas..pdf
5/2015 19.6.2015 Zbierka uznesení z 5. zas..pdf
4/2015 11.6.2015 Zbierka uznesení zo 4. zas..pdf
3/2015 21.4.2015 Zbierka uznesrní z 3. zas. OZ.pdf
2/2015 24.02.2015 Zbierka uzn.z 2. zas.24.2.2015.pdf
1/2015 13.01.2015 Zbierka uzn.z 1. zas. 13.1.2015.pdf
19/2014 03.10.2014 Zbierka uz.OZ 19. (1).doc
18/2014 09.07.2014 Zbierka uz.OZ 18..pdf
17/2014 24.04.2014  Zbierka uz.OZ 17..doc
16/2014 03.10.2014 Zbierka uz.OZ 16..doc
1-41/2013 od 28.02.2013
do 20.06.2013
Zbierka uzn.2013.doc
 40/2013 20.06.2013 Výpis z uzn. 4.2013.doc