PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

OBCE KAMENNÝ MOST

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenný Most v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, bod f/ a § 11 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

 

Vydáva tento

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE KAMENNÝ MOST

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Obec Kamenný Most má zriadené dva pohrebiská vo svojom k.ú.Kamenný Most. Obecné pohrebisko je na parcele číslo 510/1 o výmere 11463 m2 na ktorom sa nachádza cintorín a dom smútku v majetku obce Kamenný Most.Dom smútku je vybavený potrebným dvojmiestnym chladiarenským zariadením a sociálnymi miestnosťami.

Druhý pohrebisko je majetkom Rímsko-katolickej cirkvy-Farnosť Kamenný Most na parcele číslo 557 o výmere 4028 m2 . Na uvedenom pohrebisku nie je dom smútku.

 1. Uvedené pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.

 2. Prevádzkovateľom oboch pohrebisiek je Obec Kamenný Most, 943 58 Kamenný Most č.29 v uvedenom rozsahu prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou na základe osobitnej zmluvy.

 3. Prevádzkovanie pohrebiska zo strany obce zahŕňa:

  • správu a údržbu pohrebiska,

  • správu a údržbu domu smútku, komunikácií a zelene na pohrebisku,

  • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkou pohrebiska.

 4. Prevádzkovanie pohrebiska zo strany Pohrebných služieb oprávnených na poskytovanie týchto služieb podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní zahŕňa:

 • Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

 • Pochovávanie,

 • Vykonávanie exhumácie,

 • Ostatné služby.

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

 1. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

 2. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,

 3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 4. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene,

 5. Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

 6. Spôsob ukladania ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie,

 7. Dĺžku tlecej doby,

 8. Spôsob nakladania s odpadmi,

 9. Cenník služieb.

 

A/ Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

 

 1. Prevádzkovateľ – Obec, na pohrebiskách zabezpečuje služby: prepožičanie priestorov domu smútku vrátane jeho zariadenia, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách a vedie evidenciu pohrebiska.

 2. Pohrebná služba oprávnená na poskytovanie týchto služieb podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní zabezpečuje: výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie, budovania základov hrobov, hrobiek a urnových hrobov, predaj rakiev, smútočných potrieb, úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy, prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vykonáva pohrebná služba, na základe živnosti v súčinnosti s prevádzkovateľov pohrebiska. Zriaďovanie /výstavbu náhrobných pomníkov/ hrobov, hrobiek a urnových hrobov zabezpečujú FO resp. PO na základe živnosti, v súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska.

 

B/ Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,

 

 1. Prevádzkovateľ – Obec prevádzkuje pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, vedie predpísanú evidenciu pohrebiska.

 2. Pohrebná služba oprávnená na poskytovanie týchto služieb podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je povinná:

  • prevziať ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2 zák. č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,

  • umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri končenom uzatváraní rakvy pred pochovaním,

  • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

  • ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe takéhoto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

 

C/ Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a je viazané na akt pohrebu.

 2. Uzavretím nájomnej zmluvy, prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Prevádzkovateľ – obec poskytuje nájom hrobového miesta – trojhrob za 9,96 Eur/ 300,- Sk/, dvojhrob za 6,64 Eur /200,- Sk, hrob dospelého za 3,32 / 100,- Sk/ hrob dieťaťa 3,32 Eur / 100,- Sk. Uvedená suma nájomného je určená na dobu 10 rokov.

 3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.

 4. Prevádzkovateľ pohrebiska – Obec je povinná počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

 5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, udržiavať čistotu a poriadok i v bezprostrednom okolí hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie predpísanej evidencie hrobových miest.

 6. Vynášať a meniť náhrobné kamene a pomníky je možné len so súhlasom Obce Kamenný Most.

 7. Na prepožičané pohrebné miesto zaniká právo, ak:

  • ak pohrebisko, alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené, uzatvorené,

  • hrobové miesto sa neupravuje viac ako 4 roky.

 1. Po zaniknutí práva na prepožičané pohrebné miesto, správca cintorína – Obec vyzve oprávnenú osobu, aby do 6 týždňov odstránila náhrobky a iné príslušenstvo hrobu. Ak oprávnená osoba v určenej lehote výzve nevyhovuje, správca cintorína odstráni náhrobky. Iné príslušenstvo hrobu odstráni a zlikviduje na náklady oprávnenej osoby. Takéto pohrebné miesto sa ďalej považuje za uvoľnené.

 

D/ Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

 1. Pohrebisko – cintorín je pietnym a sakrálnym miestom.

 2. Nájomcovia prepožičaných hrobových miest, návštevníci, fyzické i právnické osoby poskytujúce pohrebné a iné služby, ako aj všetci ostatní, ktorí vstupujú na pohrebisko sa s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulým musia správať dôstojne, pietne, udržiavať poriadok a čistotu.

 3. Do areálu cintorína je zákaz vstupu motorovým vozidlám. Výnimku tvoria vozidlá RKC – farnosti, vozidlá zabezpečujúce prevoz mŕtvych, vozidlá pohrebných služieb a vozidlá účastníkov zabezpečujúci pohrebný akt. Vstup nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavebnú úpravu hrobov, hrobiek je možný len so súhlasom správcu pohrebiska.

 4. Pohrebné miesta kultúrneho a historicko-spoločenského významu sa nemôžu odstrániť ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané /s výnimkou zrušenia cintorína/.

 5. Pohrebné miesta kultúrneho a historicko-spoločenského významu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v zmysle vlastných zásad a kritérií.

 

E/ Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite /24 hodín/.

 

F/ Spôsob ukladania ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie

 

 1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

  • hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,

  • dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

  • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 0,4 m, rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške min. 1,2 m.

 1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

 2. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak ich je možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

 3. Do hrobu je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pre hlodavcami.

 4. Pred uplynutým tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

 • orgánov činných v trestnom konaní,

 • obstarávateľa pohrebu,

 • alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

 1. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 • Posudok úradu /Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva/,

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

 • Nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské pozostatky uložené.

 1. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 2. Telo mŕtveho musí byť pochované spravidla do 96 hodín od jeho smrti, nie však pred uplynutím 48 hodín.

 

G/ Dĺžka tlecej doby

 

Pre pohrebisko v obci Kamenný Most sa stanovuje dĺžka tlecej doby 10 rokov.

 

H/ Spôsob nakladania s odpadmi

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska – obec ale aj pohrebná služba v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení zabezpečí na pohrebisku rozmiestnenie nádob na ukladanie odpadu, ktorý vzniká na pohrebisku. V potrebných intervaloch zabezpečí jeho likvidáciu predpísaným spôsobom.

 2. Návštevníci sú povinní vzniknutý odpad na pohrebisku ukladať do pripravených a označených nádob. Na iné miesta je ukladanie odpadu zakázané.

 

 

I/ Cenník služieb

 

 1. Cenník služieb poskytovaných obcou na miestnom pohrebisku určuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Cenník služieb poskytovaných Pohrebnou službou oprávnenou na poskytovanie týchto služieb podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je na základe individuálnej dohody medzi Pohrebnou službou a občanom.

 

Čl. 3

Kontrola a sankcie

 

Dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska v Kamennom Moste vykonáva v súlade s § 29 zákona č. 470/2005 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto uznesenia vykonávajú orgány obce, hlavný kontrolór a príslušný orgán štátnej správy: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.

 2. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska bol odstúpený na pripomienkovanie a schválenie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch .

 

 

V Kamennom Moste,dňa 19.10.2009 Ladislav Magát

starosta obce

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kamenný Most bol prejednaný

a schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 18/2009/4 zo

dňa 26.11.2009.

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kamenný Most bol odstúpený

na pripomienkovanie a schválenie na Regionálny úrad verejného zdra-

votníctva v Nových Zámkoch dňa 19.10.2009 a bol týmto úradom schválený Rozhodnutím číslo 673/2010 zo dňa 17.2.2010.