NAŠE ZMLUVY A FAKTÚRY

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky
obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové
a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr.
Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho
zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

                  FAKTÚRY 2020

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Obdobie Doklad   
Faktúra   December  
Faktúra   November  
Faktúra   Október  
Faktúra    September  
Faktúra   August Faktúry august 2020.pdf
Faktúra   Júl Faktúry júl 2020.pdf
Faktúra 178 Jún Faktúry jún 2020.pdf
Faktúra 142 - 177 Máj Faktúry máj 2020.pdf
Faktúra 110 - 141 Apríl Faktúry apríl 2020.pdf
Faktúra  69 - 109 Marec Faktúry marec 2020.pdf
Faktúra  54 - 68 Február Faktúry február 2020.pdf
Faktúra    1 - 53 Január FA január 2020.pdf

                    ZMLUVY 2020

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
  Ján Krajčír Kúpna zmluva 1.12.2020 Kúpna zmluva KJ.pdf
  Ľudovít Gálik Kúpna zmluva 1.12.2020 Kúpna zmluva ĽG.pdf
  Július Szúnyogh Kúpna zmluva 1.12.2020 Kúpna zmluva JSZ.pdf
KRHZ-NR-VO-155-055/2020 SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava Zmluva o výpožičke 16.11.2020 Zmluva o výpožičke.pdf
  Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finanačnej výpomoci 13.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf
  Vojtech Nemečkai Opakovaná nájomná zmluva od1.12.2020
do 30.11.2021
Opakovaná nájomná zmluva Nemečkai.pdf
7/1000149205 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Ľanová 17, 940 01  Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 30.10.2020 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.pdf
CYS-2011-10012 CYEB s.r.o. Záhradnícka 10, 945 01  Komárno Zmluva o združených dodávkach plynu 10.11.2020 Zmluva o združených dodávkach plynu.pdf
  N.M.-Audit, spol, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 12.10.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
304 Danubius spol, s.r.o. Zmluva o kúpe tovaru 12.10.2020 Zmluva - Danubius.pdf 
         
302 EUROPEA group, s.r.o. Šípova 3/A, 821 07  Bratislava Zmluva na podanie tovaru a s tým súvisiacich služieb 12.10.2020 Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb- EUROPEA group, s.r.o..pdf
294 Energie2 a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny  14.09.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber.pdf
293 Ministerstvo SR Zmluva o výpožičke 28.08.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-016-2020.pdf
292 Železnice SR Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 12.08.2020 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.pdf   
291 Ing. Ondrej Csanda- Kommunal kontakt Dohoda o skončení zmluvy  29.07.2020 Dohoda o ukončení zmluvy.pdf
290 Natur-Pack,a.s. Dodatok č.3 29.06.2020 Dodatok č.3 k zmluve.pdf
275 Úrad práce soc. vecí a rod. Nové Zámky Dohoda  29.07.2020 Dohoda č. 20-17-054-86.pdf 
273 Datalan a.s. Licenčná zmluva 29.07.2020 Licenčná zmluva 1-2020.pdf
  Galileo Corporation s.r.o.Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Zmluva o spracovaní osobných údajov 30.7.2020 Zmluva o spracovaní osobných údajov.docx
  Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, 92506 Čierna Voda Umluva o prevádzke webového sídla 30.7.2020 Zmluva o prevádzke webového sídla.docx
  Galielo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 92506  Čierna Voda Zmluva o vytvorení webového sídla 30.7.2020 Zmluva o vytvorení webového sídla.docx
250/2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva dodávke vody z verejného vodovodu 13.07.2020 Zmluva 71000148393 - dodávka vody z verejného vodovodu.pdf
249/2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody 13.07.2020 Zmluva 71000148395 - dodávka vody z verejného vodovodu.pdf
  Bytovka 560/6,Búri Zoltán Nájomná zmluva č. 2 - Opakovaná 1.8.2020 Nájomná zmluva - opakovaná560-6, od 1.8.2020.pdf
220/2020 Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Zmluva o zriadení vecných bremien 19.6.2020 Zmluva o zriadení vecných bremien- Záp. distribučná, a.s..pdf
219/2020    Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Kúpna zmluva 19.6.2020 Kúpna zmluva Záp. distr. a.s..pdf
222/2020 Úrad práce soc. vecí a rod. Nové Zámky Dohoda 27.05.2020 Dodatok č.2 k zmluve o posk. služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-289-02-2016-DO.pdf
221/2020 Obec Mužla Príkazná zmluva 20.06.2020 Príkazná zmluva č. 2 2020 PL.pdf
  Enviropol SK s.r.o. Dodatok č. 2  20.05.2020 Dodatok č.2 k zmluve o posk. služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-289-02-2016-DO.pdf
132/2020 Studnica, n.o. Zmluva o posk. konz.a por. služieb 18.02.2020 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku z fondov EU.pdf
130/2020 Capella Zmluva o zriadení vecného bremena 20.02.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
131/2020 Judit Csókás Mandátna zmluva 15.01.2020 Mandátna zmluva 131.pdf

             

                   FAKTÚRY 2019

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Obdobie Doklad   
Faktúra 462 - 511 December FA dec. 2019.pdf
Faktúra 400 - 462 November FA nov. 2019.pdf
Faktúra 358 - 399 Október FA okt. 2019.pdf
Faktúra  325 - 357 September FA September 2019.pdf
Faktúra 287 - 324 August FA August 2019.pdf
Faktúra 254 - 286 Júl FA Júl 2019.pdf
Faktúra 206 - 253 Jún FA Jún 2019.pdf
Faktúra 164 - 206 Máj FA Máj 2019.pdf
Faktúra 127- 163, 180 Apríl FA Apríl 2019.pdf
Faktúra 72-126 Marec FA Marec 2019.pdf
Faktúra 28-71,83,120 Február FA február 2019.pdf
Faktúra 1-27 Január FA Január 2019.pdf

                 ZMLUVY 2019

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
  Bytovka 560 Opakovaná nájomná zmluva 1.12.2019 Opakovaná nájomná zmluva byt.č.560 od 1.12.2019.pdf
430 Úrad práce soc. vecí a rod. Nové Zámky Dohoda §52a ods 9 zákona č.5/2004 Z.z, 31.10.2019 Dohoda 191752A294.pdf
429 Úrad práce soc. vecí a rod. Nové Zámky Dohoda §10 zákona č.417/2013 Z.z, 31.10.2019 Dohoda 19-17-010-35 §10.pdf
427/2019 Judit Csókás Mandátna zmluva 01.10.2019 Man. zmluva na vyhotovenie žiadosti o dotáciu.pdf
4082019 Sharp Buisniss Systems Slovakia, s.r.o. Nájom,ná zmluva a zmluva o poskyt. služieb 30.9.2019 Nájomná zmluva.pdf
4012019 Banské projekty, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 23.9.2019 Zmluva o poskyt. služ..pdf
3992019 Studnica, n.o. Mandátna zmluva 12.08.2019 Mandátna zmluva na zabezp. por. a real. ver. obst..pdf
3962019 Mapa, s.r.o. Virtuálny cintorín 18.9.2019 Zmluva- virtuálny cintorín.pdf
3912019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Budovanie bezplatnej Wifi siete  17.09.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf
3882019 Komunálna poisťovňa  Zaradenie mot. vozidla do súboru 13.8.2019 Zaradenie motorového vozidla do súboru.pdf
3862019 Komunálna poisťovňa Havarijné poistenie 3.9.2019 Havarijné poistenie.pdf
3852019 Danubius spol, s.r.o. Zmluva 31.08.2019 Zmluva - Danubius spol. s.r.o..pdf
370/2019 Siti, s.r.o. Zmluva o posk. službieb 24.7,2019 Siti s.r.o..pdf
OPLZ-PO6-SC611-2019-1 STUDNICA, n.o.
Košická 56
Bratislava
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 15.7.2019 zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o..pdf
308/2019 RRA Novozámocko Zmluva o dielo 18.06.2019 Zmluva o dielo 3519.pdf
311/2019 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogató okirat 06.06.2019 Támogatói okirat.pdf
307/2019 Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra Darovacia zmluva 3.6.2019 Darovacia zmluva.pdf
293/2019 AVK MEDIC, s.r.o. Zmluva o vykonávaní zdrav. pos. činnosti 22.05.2019 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti.pdf
290/2019 Ing. arch. Miroslav Šafranko Zabezpečenie pravidelného štvrťročného preskúmania ÚPN obce 15.05.2019 Mandátna zmluva 290 2019.pdf
286/2019 Folklórne združenie Kisbojtár Zmluva o uzavretí vystúpenia 14.05.2019 Zmluva o uzavretí vystúpenia Tanečného divadla.pdf
285/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 39 598 09.05.2019 Zmluva č. 39598.pdf
  bytovka 557/1 Nájomná zmluva - opakovaná 1.5.2019 Nájomná zmluva 557-1-2019 Hud..pdf
247/2019 N.M.-AUDIT, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.4.2019 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf
252/2019 EKOPAM Zmluva o sprac. mzd. agendy 26.4.2019 Zmluva o spracovaní mzdovej agendy.pdf
196/2019 NATUR - PACK, a.s. Dodatok č. 2 k zmluve 11.1.2019 Dodatok č.2 k zmluve.pdf
195/2019 Varga B. Kálmán Zmluva o dielo "Pomník bitky pri Kamennom Moste" 28.03.2019 Zmluva o dielo - vyhot. pomníka.pdf
155/19 Enviropol Sk s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve č.
EOZ-289-02-2016-DO
25.2.2019 Dodatok č.-1 EOZ-289-02-2016-DO.pdf
194/2018 RRA Novozámocko Zmluva o dielo 19.2.2019 Zmluva o dielo č. 03 2019.pdf
  Efektívne stavby - PROGRES  s.r.o. Nové Zámky Zmluva o dielo 11.2.2019 Zmluva o dielo.pdf
19/17/52A/9 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 30.1.2019 Dohoda č. 19 17 52A 9 o aktivačnej činnosti.pdf
154/19 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 19/17/50j/5/NS PZ VAOTP-4 28.1.2019  Dohoda 19 17 50j.pdf
157/19 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve
č. 9916314892
1.2.2019 Dodatok k zmluve 9916314892.pdf 
156/19 Slovak Telekom, a.s.  Dodatok k zmluve č. 9920481807 28.1.2019 Dodatok k zmluve 9920481807.pdf
196/2019 NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 11.1.2019 Dod.č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
  Bytovka 558 Nájomná zmluva - opakovaná 1.1.2019 Nájomné zmluvy bytovky 6 BJ č. 558 r. 2019.pdf
Dodatok č.1 EKOREAL, s.r.o.SNP 19, 9365 01  Žiar nad Hronom K zmluve o uložení a zneškodňovaní komunálneho odpadu 1.1.2019 Dodatok k Zmluve EKOREAL.pdf

                FAKTÚRY 2018

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Obdobie Doklad   
Faktúra 448-477 December Fa December 2018.pdf
Faktúra 400--447 November FA November 2018.pdf
Faktúra 353-399 Október FA Október 2018.pdf 
Faktúra  311-352 September FA September 2018.pdf
Faktúra 286-310 August FA August 2018.pdf
Faktúra 246-285 Júl FA júl 2018.pdf
Faktúra 200-245 Jún FA Jún 2018.pdf
Faktúra 150-199 Máj FA máj 2018.pdf
Faktúra 105-149 Apríl FA apríl 2018.pdf
Faktúra 67-104 Marec FA marec 2018.pdf
Faktúra 27-66 Február FA február 2018.pdf
Faktúra 1-26 Január FA január 2018.pdf

                      ZMLUVY 2018

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
2632018 Judit Csókás Mandátna zmluva na vyhotovenie žiadosti o dotáciu 5.12.2018 Mandátna zmluva.pdf 
2622018 Mapa Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov Katastrálny operát. 5.12.2018 Zmluva o sparcovaní osobných údajov prostredn. sprostredkovateľa.pdf
2402018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie  zo štátneho rozpočtu  20.11.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003218.pdf
  Bytovka č. 558 Opakovaná nájomná zmluva 1.11.2018 Opakovaná nájomná zmluva byt.č. 558, od 1.11.2018.pdf
  Peter Kósa Kúpna zmluva 8.11.2018 Kúpna zmluva Kósa Peter.pdf
2312018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny  Dohoda č. 18/17/012/34 18.10.2018 Dohoda č. 18 17 012 34.pdf
2302018 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o užívaní časti podperných bodov 18.10.2018 Zmluva o užívaní časti podperných bodov.pdf
2292018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny  Dohoda č. 18/17/010/54 na  10.10.2018 Dohoda č. 18 17 010 54.pdf
    Danubius spol., s.r.o.Lipského 17, Bratislava Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach 31.8.2018 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach.pdf
  Bytovka 558 Opakovaná nájomná zmluva 1.8.2018 Opakovaná nájomná zmluva byt. č. 558, od 1.8.2018.pdf
  Bytovka č. 557 Nájomná zmluva-opakovaná 1.8.2018 Nájomné zmluvy bytovky 6 BJ č. 557, r. 2018.pdf
1972018 Siti, s.r.o. Zmluva o skytnutí služieb č. ChR036-2018 23.07.2018 Zmluva o posk. služieb.pdf 
1952018 Efektívne stavby - Progress s.r.o. Zmluva o dielo 18.7.2018 Zmluva o dielo.pdf
1112018 REAMOST s.r.o. Zmluva o zriadení vecného bremena 03.07.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
1812018 Natur-Pack,a.s. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 20.06.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
1802018 N.M.Audit,spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 18.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
1792018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Zmluva o zabezpečení býkonu činnosti zodpovednej osoby 18.06.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby.pdf
  Bytovka 560 Nájomná zmluva 1.6.2018 nájomná zmluva byt č. 560, S.S. od 1.6.2018.pdf
1772018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 18/17/52A/81 28.05.2018 Dohoda o zabezp. akt. č. 18 17 52A 81.pdf
1582018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-001443-003 29.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR.pdf 
1522018 Fiala Vitalita s.r.o. Zmluva o dodávkach v školskom programe 25.04.2018 Školský program na školský rok 2018-2019 a 2022-2023.pdf
38 580 DPO SR
Kutuzova 17, 831 03  Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR.pdf
2018 SIMS, a.s. Zmluva o spolupráci 26.3.2018 Zmluva o spolupráci SIMS.pdf
2018 Bandor, Ubárová Kúpna zmluva 26.3.2018 Kúpna zmluva Bandor Ubárová.pdf
10/2018 Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko Zmluva o dielo: Vypracovanie opisu pre ralizáciu verejného obstarávania 28.02.2018 Regionálna rozvojová agentúra.pdf
702018 SEVENET s.r.o
Továrenská 1
943 03  Štúrovo
Predchádzanie
páchania trestnej
činnosti a zvyšovanie
prevencie v obci
Kamenný Most
17.01.2018 Zmluva o dielo.pdf
 
2018 JUDr. Decsiová Klaára Zmluva o poskytnutí právnych služieb 5.1.2018 Zmluva o poskytnutí právnzch služieb 2018.pdf

 

FAKTÚRY 2017             

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Obdobie Doklad   
Faktúra 453-514 December FA december 2017.pdf
Faktúra 408-452 November FA november 2017.pdf
Faktúra 369-407 Október FA október 2017.pdf
Faktúra  326-368 September FA sept. 2017.pdf
Faktúra 295-325 August FA august 2017.pdf
Faktúra 269-294 Júl FA júl 2017.pdf
Faktúra 211-268 Jún FA jún 2017.pdf  
Faktúra 173-210 Máj FA máj 2017.pdf
Faktúra 122-172 Apríl FA apríl 2017.pdf
Faktúra 69-121 Marec FA Marec 2017.pdf 
Faktúra 26-68/2017 Február FA február 2017.pdf
Faktúra 1-25 /2017 Január FA Január 2017.pdf

       

                        ZMLUVY 2017             

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
402/2017 MV SR,
Okresný úrad Nitra
Predchádzanie páchania trestnej činnosti  a zvyšovanie prevencie v obci 13.12.2017 Zmluva č.113 MV-NR 2017.pdf
366/2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda §10 6.11.2017 Dohoda podľa §10 a 417 2013 Z.z..pdf
364/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017  Zmluva o dodávke vody č. 187 - Pošta.pdf
359/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dodávke vody č.557.pdf
358/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č.558.pdf
362/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č.485.pdf
363/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č.133.pdf
361/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č.132.pdf
360/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č. 295.pdf
365/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 6.11.2017 Zmluva o dod. vody č. 29.pdf
327/2017

7/1000091866
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou 3.10.2017 Zmluva o dodávke vody.pdf
322/2017 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Licenčná zmluva č. 3073103 27.09.2017 Licenčná zmluva č. 3073103.pdf
321/2017 Coop Jednota Nové Zámky, s.d. Dohoda o obchodných podmienkach 27.09.2017 Dodávka potravín - Coop Jednota, s.d..pdf
320/2017 Danubius spol.s.r.o. Zmluva o obchodných a dodacích podmienok 27.09.2017 Dodávka potravín - Danubius, spol., s.r.o..pdf
317/2017 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Zmluva na poskytovanie služieb 27.09.2017 Zmluva na poskytnutie služby č. 30731 2017.pdf
  Csaba Menyhárt, Pavol Saniga Kúpna zmluva 27.9.2017 Kúpna zmluva.pdf
303/2017 ZSE Zmluva o združenej dodávke elektriny 7.09.2017 ZSE č. d. 28.pdf
294/2017 RRA Novozámocko Zmluva o dielo 4.09.2017 RRA Novozámocko.pdf
  SPP Zmluva o dodávke plynu 1.9.2017 Zmluva o dodávke plynu.pdf
281/2017 SITI, s.r.o. Zmluva o posk. služ. 10.7.2017 SITI, s.r.o..pdf
  Pušš Ján Nájomná zmluva 29.6.2017 Nájomná zmluva Pušš J..pdf
  Búri Zoltán Nájomná zmluva 28.7.2017 Nájomná zmluva Búri Z..pdf
257/2017 Július Bandor, Ubárová Anna Kúpa RD č.27 a pozemkov 11.07.2017 Kúpna zmluva.pdf  
222/2017 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54
"Šanca na zamestnanie"
25.05.2017 Dohoda 17-17-054-78-ŠnZ.pdf
221/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR 05.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
215/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 1.6.2017 Poistná zmluva - osobné auto.pdf
205/2017 Regionálna rozvojová agentúra Zmluva o dielo č. 33/2017 15,05,2017 Zmluva o dielo RRA.pdf
194/2017 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54
"Cesta z kruhu nezamestn"
28.04.2017 Dohoda č. 17-17-054-57- CzKN.pdf
193/2017 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54
"Šanca na zamestnanie"
28.04.2017 Dohoda č. 17-17-054-51-ŠnZ.pdf
192/2017 Sprinter Slovakia, s.r.o. Oprava miestnych komunikácií 26.04.2017 Oprava miestnych komunikácií.pdf
162/2017 Fiala-Vitalita, s.r.o. Školský program 20.04.2017 Školský program.pdf
161/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva majetku 31.3.2017 Poistná zmluva č. 4419008329.pdf
160/2017 Sevenet, s.r.o. Zmluva o pripojení do dátovej siete  01.04.2017 Sevenet.pdf
126/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie pre akt. prac. §54 01.04.2017 Úrazové poistenie na §54 č. 5190031433.pdf
125/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie pre akt. prac. §54 50+ 01.04.2017 Úrazové poistenie na §54, č. 5190031432.pdf
124/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie pre akt. prac. § 12 01.04.2017 Úrazové poistenie na §12, č. 5190031431.pdf
117/2017 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54
"Šanca na zamestnanie"
30.03.2017 Dohoda č. 17-17-054-34 - ŠnZ.pdf
116/2017 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54
"Chcem byť aktívni na trhu práce (50+)"
30.03.2017 Dohoda č. 17-17-054-42 (50-).pdf

            

ZMLUVY 2016           

 

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
335 Maoa Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Kamnný Most 01 30.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Kamenný Most 01.pdf
333 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 28.12.2016 Dodatok k zmluve.pdf 
332 Avimar, s.r.o. Zmluva 28,12,2016 Zmluva Avimar s.r.o..pdf
331 ÚPSVaR Dohoda §10 na rok 2017 28.12.2016 Dohoda č. 16 -17-010-61.pdf
330 ÚPSVaR  Dohoda §12 na rok 2017 28.12.2016 Dohoda č. 16-17-012-17.pdf
320 Zberol, s.r.o. Zmluva o poskyt. služieb 01.12.2016 Zberol, s.r.o..pdf
319 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o posk. služieb  21.12.2016  
  Szajkó Kúpna zmluva 06.12.2016 Kúpna zmluva Sz..pdf
  Byt č. 557-A Dodatok k nájomnej zmluve 01.12.2016 Dodatok k náj. zmluve 2x6BJ 557-A.pdf
  Byt č. 558-B Dodatok k nájomnej zmluve 01.12.2016 Dodatok k náj. zmluve 2x6BJ 558-B.pdf
  Byt č. 560 nájomná zmluva 30.11.2016 Nájomná zmluva  Nemečkai.pdf
  Byt č. 560 Nájomná zmluva 30.11.2016 nájomná zmluva Vassová.pdf
  Byt č. 560 nájomná zmluva 30.11.2016  nájomná zmluva Rybárová.pdf
  Byt č. 560 Nájomná zmluva 30.11.2016 Nájomná zmluva Búri.pdf
  Byt č. 560 Nájomná zmluva 29.11.2016 náj. zmluva Kovács.pdf
  Byt č. 560 Nájomná zmluva 29.11.2016 náj. zmluva Szemöková.pdf
  Byt č. 560 Nájomná zmluva 29.11.2016 Náj.zmluva Klimo.pdf
255 Úrad práce soc. vecí a rod. Nové Zámky Dohoda č.12/§52/2016/ŠR 27.09.2016 Dohoda č. 12-§52-2016-ŠR.pdf
230 Sharp Business Systems Nájomná zmluva 26,09,2016 Nájomná zmluva a zmluva o posk. služ. č. RC160022SK.pdf
78 Natur-Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov 13.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
  Spoločný obecný úrad Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 12.07.2016 č. 11 k Zmluve -podp..pdf
172 Ministerstvo obrany SR Darovacia zmluva 16.06.2016  
  Spoločný obecný úrad Dodatok č. 11 14.06.2016 MX-2310U_20160629_121221 Dodatok č. 11.pdf
  JUDr. Klára Decsiová, advokát Zmluva o poskytovaní právnych služieb 13.06.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf
171 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva č.0518/2016/SRŠ
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
23.05.2016 Zmluva č 0518 2016 SRŠ o poskytnutí dotácie.pdf
  Obec Kamenín. Kamenný Most, Nána Zmluva o zriadení združenia obcí 18.05.2016 Zmluva o zriadení združenia obcí Kamenín, Kamenný Most, Nána.pdf
  Maslen s.r.o.
Badín 655, Badín
Zmluva o nájme umiestnenia reklamnej tabule 12.05.2016 Zmluva o nájme umiestnenia reklamnej tabule.pdf
142 Dôvera zdravotná p.,a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskyt. iných elektr. služieb 04.05.16 Dôvera - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovObdobieieb.pdf
  Hudáček Nájomná zmluva 29.04.2016 náj. zmluva Hudáček.pdf
    Zverejnenie zámeru 21.4.2016 zverejnenie zámeru CsM.pdf
    Zverejnenei zámeru 21.4.2016 zámer predaja NS.pdf
109 Úrad práce soc. vecí a rod. Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.č. 29.03.16 Dohoda č. 4 §52 2016 NP PZ VAOTP.pdf
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 76238 09.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.pdf
  Enviripol s.r.o.
Lamačská cesta 45
Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 04.02.2016 Zmluva o poskytovaní sužieb v odpadovom hospodárstve.pdf
  Úrad práce soc. vecí a rod.                        Dohoda o posk. fin.prísp.                 27.01.16  Dohoda č. 16-17-054-4-ŠnZ.pdf 
  Úrad práce.soc. vecí a rod. Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 25.01.16 Dohodač. 16-17-010-4.pdf
  Úrad práce soc. vecí a rod. Zmluva o vykon. akt.činnosti 18.01.16 dodatok č. 1 k dohode č.268-§52a-2015.pdf

 

FAKTÚRY 2016  

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Obdobie Doklad   
Faktúra 446-489/2016 December FA december 2016.pdf
Faktúra 382-445/2016 November FA november 2016.pdf
Faktúra 331,339-381,396/2016 Október FA október.pdf
Faktúra  298-338,350,352-354,3612016 September FA sept. 2016.pdf
Faktúra 269-297,306,312/2016 August FA august 2016.pdf
Faktúra 233-268/2016 Júl FA júl 2016.pdf
Faktúra 191,194-232/2016 Jún FA jún 2016.pdf
Faktúra 142,149-193/2016 Máj FA Máj 2016.pdf
Faktúra 103,105,107-148,153/2016 Apríl FA apríl 2016.pdf
Faktúra 67-102,104,106,118/2016 Marec FA marec 2016.pdf
Faktúra 24-66/2016 Február FA február 2016.pdf
Faktúra 1-23/2016 Január FA január 2016.pdf

          

ZMLUVY 2015            

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Dokad
  Morvai Nájomná zmluva 10.12.2015 nájomná zmluva Morvai.pdf
  Vojteková Nájomná zmluva 29.10.2015 náj. zmluva Vojteková.pdf
  Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 28.10.2015   zmluva o výpožičke 410 055 2015.pdf
  Slovesnká republika . Ministerstvo vnútra SR Znluva o výpožičke 01.10.2015 zmluva o výpožičke 293 014 2015.pdf
  Kamrada Nájomná zmluva 5.8.2015 náj.zmluva-Kamrada.pdf
  Gódorová Nájomná zmluva 5.8.2015 nájomná zml. Gódorová.pdf
  Vörös Nájomná zmluva 03.08.2015 nájomná zmluva-Vörös.pdf
  Hüvös Nájomná zmluva 03.08.2015 Nájomná zmluva-Hüvös.pdf
  Trenka E Nájomná zmluva    31.07.2015 Nájomná zml. Trenka.pdf
  Špeková Nájomná zmluva 30.07.2015 Nájomná zml. Špeková.pdf
  Szűcs Nájomná zmluva 30.07.2015 nájomná zml. Szűcs.pdf
  Janiga Nájomná zmluva 30.07.2015 Nájomná zml. Janiga.pdf
  Farkaš Nájomná zmlvua 30.07.2015 nájomná.zml. Farkaš.pdf
  Viola Nájomná zmluva 30.07.2015 Nájomná zml. Viola.pdf
  Kovácsová Nájomná zmluva 30.07.2015 Nájomná zml. Kovácsová.pdf
  Rybárová Nájomná zmluva 29.07.2015 Náj.zml. Rybárová.pdf
  Centire s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 30.04.2015 Zmluva o poskytnutí služby.pdf
  N.M. - Audit, spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 23.04.2015 Zmluva o posk. audítorských služieb.pdf
  Németh, Kovalíková, Andrásovics, Feketeová Kúpna zmluva 18.03.2015 Kúpna zmluva Kovalíková, Németh, Andrásovics, Feketeová.pdf
  Szajkó Ladislav Kúpna zmluva 17,03,2015 Kúpna zmluva SzajkóLadislav.pdf
  Poľovnícke združenie Kamenný Most Zmluva o nájme nebytových priestorov 25.02.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf
  VIS, spol. s.r.o. Zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW 04.02.2015 Zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW.pdf
42/2015 EURO-GP-INWEST s.r.o Odvoz Pet fliaš 21.01.2015 Zmluva č. 2-2015 o poskytnutí služieb.pdf
  Milan Kubišta Dodatok č. 2 10.01.2015 Dodatok č. 2 k zmluve č. 15 07.pdf
17/2015 Úrazové poistenie počas akt. činnosti 01.01.2015 Úrazové poistenie.pdf

FAKTÚRY 2015           

Typ.
dokl.
Číslo 
dokladu
Dátum vyst. Partner Popis Suma v € Doklad   
             
Faktúra 348/2015 09.11.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 347/2015 09.11.15 Komunálne služby Odvoz kom.
odpau
1 049,60  
Faktúra 302/2015 06.10.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 273/2015 11.09.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 246/2015 07.08.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 231/2015 10.07.15 Komunálne služby Odvoz kom.
odpadu
1 240,87  
Faktúra 225/2015 08.07.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 197/2015 08.06.15 Komunálne služby Odvoz kom.
odpadu
1 232,50  
Faktúra  195/2015 04.06.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 153/2015 06.05.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 106/2015 08.04.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 83/2015 02.03.15 ZSE Elektrina 1 071,03  
Faktúra 68/2015 16.02.15 Centire s.r.o. Projekt verejné osvetlenie 1 200,-  
Faktúra 35/2015 01.02.15 ZSE Elektrina 1 070,99  
Faktúra 27/2015 28.01.15 AVE Štúrovo Odvoz kom.
odpadu       
1 005,66           
Faktúra 13/2015 12.01.15 Centire s.r.o. Projekt verejné osvetlenie 1 200,-  
Faktúra 3/2015 05.01.15 ZSE Elektrina 1 070,99  

 

ZMLUVY  2014         

Typ
dokl.
Číslo
dokladu
Platná od /
Dátum vyst.
Dokument Popis Suma € Partner
Návrh   08.01.2014 Návrh na vklad 7 BJ.pdf Návrh na vklad 7BJ   Okresný úrad, katast. odb.
úverová zmluva 20/001/14 13.01.14  Zmluva o termínovanom úvere.pdf Zmluva o termínovanom úvere  52201,72 Prima banka Slovensko,a.s.
Zámer pradaja 73/2014 27.02.14 Zámer odpredaja majetku Borvák.doc Zámer odpredaja obecného majetku   Imrich Borvák 
Ing. Marta Borváková
Zámer predaja 72/2014 27.02.14 Zámer predaja obecného majetku LV č. 2454.doc Zámer odpredaja obecného majetku    
Dodatok
k zmluve
  03.03.2014 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo.pdf Dodatok č.3 k Zmluve o dielo   ELMONT PLUS, spol.s.r.o.
Kúpna zmluva   15.04.2014 Kúpna zmluva Bobek.pdf Kúpna zmluva    Bobek Ján
Nájomná zmluva    01.06.2014  Zmluva o nájme-Koczka.doc zmluva o nájme   Koczková
Kúpna zmluva   18.07.2014   BELLIMPEX s.r.o..pdf Kúpna zmluva 2 214,-  Bellimpex, s.r.o.
Záložná zmluva 404/400/
2011
12.09.2014 Záložná zmluva.pdf Záložná zmluva
7BJ s.č. 560
267 710,- Štátny fond rozvoja bývania
Zámer predaja   15.09.2014 Zámer o predaj - Benkovics.pdf
Oznámenie o zámere predaja Fazekaš.pdf
Zámer o predaj - Šlezák.pdf
Zámer o predaj- Szajkó.pdf
Oznámenie o zámeru predaja pozemkov   Š. Fazekaš,
M. Šlezák,
A. Benkovics,
L. Szajkó,
Úverová zmluva 20/008/14 24.09.2014 Zmluva o municipiálnom úvere - Eurofondy.pdf Zmluva o manicipálnom úvere - Eurofondy 234 737, 15  Prima banka Slovensko, a.s.
Kúpna zmluva   20.10.2014 Kúpna zmluva - Šlezák.pdf Kúpna zmluva 272,- Šlezák Mikuláš a   manž. Mária
Kúpna zmluva   21.10.2014 Kúpna zmluva - Benkovics Attila.pdf Kúpna zmluva 2 000,- Benkovics Attila
Kúpna zmluva   11.11.2014 Kúpna zmluva - Borvák.pdf Kúpna zmluva 854 ,- Imrich Borvák a manž.
Marta, Ing.
Kúpna zmluva   01.12.2014 Kúpna zmluva Fazekaš.pdf Kúpna zmluva 30 ,- Fazekašová Mária
Fazekaš Štefan
Kúpna zmluva   01.12.2014 Kúpna zmluva Juhászová a spol..pdf Kúpna zmluva 1 .- Juhászová M.
Bernáthová A.
Ipolyi F.
Kotrová K.
Valovicsová I.
Kúpna zmluva   01.12.2014 Kúpna zmluva Klinček a spol..pdf Kúpna zmluva 1.- Klinček F.
Kicsindiová A.
Kabók T.
Dohoda 100/2014 05.12.2014 Dohoda č. 100-2014.pdf Dohpoda   Úrad práce soc. vecí a rod.

                                 FAKTÚRY 2014   

Typ
dokl.
Číslo 
dokladu
Platná od /
Dátum vyst.
Dokument Popis Suma € Partner
faktúra 320/2013 20.11.2013   Zhotovené stavebné práce 7 BJ  52201,72  Pohori Tomáš
faktúra 3/2014 05.02.2014   Zpracovanie mzdovej agendy za
I. polrok/2014
1 000,- Pam Servis Kubišta
faktúra 115/2014 22.04.2014   Spracovanie projektu na verejné osvetlenie 1 200,- Centire s.r.o.
faktúra 161/2014 03.06.2014   Odvoz odpadu 1 273,42 AVE Štúrovo, a.s.
faktúra 205/2014 02.07.2014   Odvoz odpadu 1 279,62 AVE Štúrovo, a.s.
faktúra 215/2014 22.07.2014   Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ 2 214,- Bellimpex, s.r.o.
faktúra 257/2014 19.09.2014 Fiala Ján fa..pdf Oprava ciest 2 400.- Fiala Ján, s.r.o.
faktúra 259/2014 24.09.2014   Elmont Plus Fa..pdf Modernizácia verejného osvetlenia 219 622, 15 Elmont plus, spol.s.r.o.
faktúra 262/2014 11.09.2014   Propagačný materiál 1 120,- Ervin Fónod, Farná
faktúra 265/2014 29.09.2014   Odvodňovací kanál 4 985,18 Firma Gulyás, Štúrovo
faktúra 267/2014 30.09.2014   Plastové dvere do DS a na Poštu 1 122, - ELO-B, s.r.o., Nána
faktúra 298/2014 26.10.2014   Vyhotovenie hist. kal. 2015 1 920,- Ing. Gabriel Laczkó
Svodín, Horná Mlynská
faktúra 299/2014 27.10.2014   Projekt verejné osvetlenie 1 200,- Centire, s.r.o.
faktúra 303/2014 06.11.2014   Betonárska práce 2 425,44 Ján Fiala
faktúra 304/2014 07.11.2014   Komunálne služby 1 296,90 AVE Štúrovo
faktúra 322/2014 18.11.2014   Zemné práce -odvodňovací kanál 8 497,29 Firma Gulyás

       

 

ZMLUVY  A  FAKTÚRY  2013

Typ dokl. číslo platná
od/dát.vys
dokument popis suma € partner
faktura 121/2013 26.04.2013   Elektroinštalačné práce 1078,32 Pollák Štefan
faktura 127/2013 06.05.2013   Odvoz TKO 1192,73 AVE Štúrovo a.s.
faktura 137/2013 12.05.2013  
Zhotovenie plynovodu pre 7 bj.
2000,00 PEVIT s.r.o.
faktura
142/2013
15.05.2013  
prepracovanie projektovej dokumentácie k 7 BJ
1197,96
Profis NZ s.r.o
faktura
143/2013
24.05.2013  
Za vykonané stavebné práce za 7 BJ
82275,54
Tomáš Pohori
faktura
157/2013
04.06.2013   Za odvoz TKO 1354,31
AVE Štúrovo a.s
faktura
176/2013
25.06.2013  
Za vykonané stavebné právce 7 BJ
16965,23
Tomáš Pohori
faktura
214/2013
05.07.2013  
Za vykonané stavebné právce 7 BJ
7116,00
Tomáš Pohori
faktura
215/2013
 
06.08.2013  
Za vykonané stavebné právce 7 BJ
 
64044,00 Tomáš Pohori
faktura
230/2013
19.08.2013  
Za spracovanie žiadosti nenávratný príspevok(EURÓPA PRE OBČANOV)
1200,00
VF project Marketing s.r.o.
faktura
232/2013
 
26.06.2013  
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
1500,00
Voluma s.r.o.
kúpna zmluva   4.9.2013    Kúpna zmluva.doc         
faktura
250/2013
08.09.2013  
Zhotovenie plynovodu pre 7 bj
1883,94
PEVIT s.r.o.
zmluva 1506/13 17.10.2013 zmluva    Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia   SPP a.s.

faktúry

260/2013 30.09.2013

 

Prípravné práce  7BJ 7 390,53 Tomáš Pohori
zmluva 159/2013 08.07.2013 Zmluva o poskytnutí služieb PET.pdf Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz vyseparovaného odpadu PET fliaš   EURO-GP-INWEST s.r.o.
faktúra 274/2013 04.10.2013   Odvoz a uloženie odpadu 1012,94 AVE Štúrovo,a.s.
zmluva 560/1 10.11.2013 Zmluva o nájme - Klimo.DOC Zmluva o nájme 7 BJ - Klimo    
zmluva 560/2 17.11.2013 Zmluva o nájme Búri.DOC Zmluva o nájme 7 BJ - Búri    
zmluva   20.11.2013 Zverejnenie zámeru predaja - Szalai Vincent.doc Zámer o predaj- Szalai Vincent    
zmluva 560/3 25.11.2013  Zmluva o nájme Rybárová Erika.DOC Zmluva o nájme 7 BJ -Rybár    
zmluva 560/5 11.11.2013 Zmluva o nájme Kovács.DOC Zmluva o nájme 7 BJ -  Kovács    
zmluva 560/6 19.11.2013  Zmluva o nájme Vassová Silvia (1).DOC Zmluva o nájme 7 BJ - Vass    
zmluva 560/7 11.11.2013 Zmluva o nájme -Nemečkai.DOC Zmluva o nájme 7 BJ - Nemečkai    
zmluva   11.12.2013  Kúpna zmluva- Szalai Vincent.doc Kúpna zmluva - Szalai Vincent    
Zmluva 0163-PRB/2011/Z 13.12.2013  Záložná zmluva 7BJ.pdf Záložná zmluva 7BJ   Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozv. SR

 

Číslo
zmluvy
Partner Popis Dátum Doklad
333 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 28.12.2016 Dodatok k zmluve.pdf

 

Zmluvy 2012

 

Typ dokl. číslo platná od\dát.vys dokument popis suma € partner
faktúra     2012002 20.01.2012   Stav. práce Bytovka 41589,30 Tomáš Pohori
faktúra 7322297273 01.02.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra 7327259652     01.03.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktűra 1916 13.04.2012  
Príprava projektovej žiadosti " Zateplenie MŠ v obci Kamenný Most"
1800,00 Centire s.r.o.
faktúra 7327303488 03.05.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra     2073 03.05.2012   Príprava projektovej žiadosti 1800,00 Centire s.r.o.
faktúra 7327312768 01.05.2012   plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra 2120012 24.05.2012  
Vonkajší bezdrótový prijímač
3340,44 Elmik Vráble s.r.o.
faktúra 732733043 01.06.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra 201204 13.06.2012   Revitalizácia odvodňovacích zariadení v obci 8346,24 Ján Fiala
faktúra 20120441 22.06.2012   Dopravné značky pre ŽSSR 1136,64 AD značenie s.r.o.
faktúra 7327371413 01.07.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra 2012181 03.07.2012   Odvoz TKO 1114,50 AVE Štúrovo a.s.
faktúra 7282537838 01.08.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
faktúra 2012025 20.08.2012   Stavba 1*7 byt. jed. 84981,49 Tomáš Pohori
faktúra 7222601153 01.09.2012   Plyn 1011,00 SPP a.s.
Zmluva Kúpna zmluva 17.09.2012 1.str. 2.str. 3.str. kúpna zmluva     9500,00         Peter Gyarmati
Zmluva     V4765/12 19.09.2012     1.str. Vklad záložneho práva do katastra nehnuteľností   Obec KamennýMost
Zmluva 404/405/2006 17.09.2012  1.str.  2.str. 3.str. 4.str.  zriadení záložného práva na základe zmluvy č. 404/405/2006   Štátny fond rozvoja bývania