PRÍSTUP NA DETSKÉ IHRISKO PRE VEREJNOSŤ

- od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.

- od 1. novembra do 31. marca od 8.00 hod. do 18.00 hod.POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV DETSKÉHO IHRISKA (DI)

 

 1. Návštevník DI je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení DI, znečisťovaniu priestoru DI a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov DI.

 2. Vstup do priestoru DI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.

 3. Vstup dieťaťa do 7 rokov na DI je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

 4. V priestore DI je prísne zakázané :

  1. konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať do priestorov DI v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,

  2. donášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety ako i iné predmety, ktoré by mohli byť príčinou zranenia návštevníkov DI,

  3. vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu DI,

  4. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie herné prvky a zeleň v priestore DI,

  5. mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa herného prvku a plochy v priestore DI.

 5. Návštevníci sú povinní poškodenie hracích prvkov a zariadení DI bezodkladne hlásiť na Obecnom úrade v Kamennom Moste.