Obec Kamenný Most zverejňuje zámer priameho prenájmu obecného bytu

prenájom obecného bytu.pdf

 

Informácia pre platiteľom dane z nehnuteľností   Obce Kamenný Most

 

Oznamujeme Váženým platiteľom dane z nehnuteľností, že rozhodnutia za daň

z nehnuteľností na rok 2017 je možné prevziať si osobne na obecnom úrade

v Kamennom Moste, počas stránkových dní, v termíne od 8. marca 2017 do 7. apríla 2017.

 

Po prevzatí rozhodnutia je súčasne možné uhradiť príslušnú daň v hotovosti, priamo v pokladni OcÚ.

Po uvedenom termíne budú rozhodnutia zaslané občanom riadnou poštou do vlastných rúk.

V Kamennom Moste, dňa 1.3.2017

 

                                                                             Obecný úrad Kamenný Most